Posoudíme a zhodnotíme tepelnou prostupnost obálky budovy


Moderní doba si žádá v dlouhodobém horizontu myslet na Å¡etrné zacházení s energií. Energetický Å¡títek pÅ™edstavuje jednu z variant, které byly stanoveny zákonem pro vytvoÅ™ení posouzení energetické nároÄnosti budov. Energetický Å¡títek slouží jako hodnotící dokument. Nechejte si ho vytvoÅ™it profesionálním týmem, který ohleduplnÄ› myslí na vÅ¡echny detaily i celek, jímž je energetický průkaz. Odborníci na slovo vzatí Vám peÄlivÄ› vysvÄ›tlí rozdíly mezi tÄ›mito dvÄ›ma dokumenty. Sjednejte si schůzku se specialisty, kteří Vám pomohou vytvoÅ™it hodnocení technických vlastností budovy, pÅ™edevším z hlediska prostupnosti tepelné energie.

U nás si Vaše požadavky vyřídíme precizně a bezodkladně

Hodláte-li prodat, nebo pronajmout dům, byt Äi jiný objekt, obraÅ¥te se na profesionální spoleÄnost, která své pole působnosti vymezuje na teritorium zákonem daných legislativních úprav, jež souvisejí s posouzením energetické nároÄnosti nemovitosti. Energetický Å¡títek jako souÄást energetického průkazu je v souÄasnosti nutným elementem, který můžete získat po precizním prostudování projektové a technické dokumentace bedlivým zrakem specialistů. ZaplaÅ¥te si kvalitní servis, jehož finanÄní ocenÄ›ní se pohybuje v sympatických cenových hladinách.